Send To Phone 2.1

Send To Phone 2.1

Excode Software – Freeware –
Send polyphonic ringtones, images, and other files to your mobile phone without any cables and adapters!
You don’t need to get your phone linked to anything or be with the connectivity range. Using WAP protocol you can send anything you like directly to your phone. Find your phone model, your global mobile operator, type in you phone number and here we go! Your file is just there! Only think of the possibilities opened up for you with this little feature. Want to make a present to a friend or a sweetheart? Send them a new ringtone, personalized wallpaper or any other greeting that comes to your mind. All you need to know is their phone model, provider and number. Wouldn’t it be the most original, caring and hi-tech present you have ever made?

Tổng quan

Send To Phone là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Excode Software.

Phiên bản mới nhất của Send To Phone là 2.1, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Send To Phone đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Send To Phone Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Send To Phone!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản